HOME
Winkel impressie CHECK OUT
Producten
  Moederdag
  Belijdenis
  Bijbels en liedboeken
  Boeken
  Vaderdag
  Jeugdboeken
  Muziek
  Dwarsliggers
  Bijbelclub en zondagsschool
  Cadeauartikelen
  Regionale fiets en wandeluitgaven
  DVD's
  Tijdschriften
  Wenskaarten
  Aanbiedingen
  Tweedehands boeken
  Webshop-voordeel
  Pasen en 40-dagen tijd
  Kerst
 
Extra
  Voorwaarden
  Opening -en adresgegevens
  Winkel impressie
  Links
 
  Winkelwagen

 

Voorwaarden
1. Definities
- De Blijde Boodschap: de evangelische boekhandel De Blijde Boodschap, Burg. Backxlaan 362, 7711 AL  Nieuwleusen
- Artikel: een product of dienst, door De Blijde Boodschap te koop aangeboden op haar website www.deblijdeboodschap.nl
- Klant: iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon, die tot De Blijde Boodschap in een contractuele relatie staat uit hoofde van een overeenkomst van koop op afstand of een andersoortige overeenkomst, met inbegrip van degene in wiens opdracht of voor wiens rekening een Artikel wordt geleverd.
- Schriftelijk: per e-mail, per fax of per brief.

2. Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met De Blijde Boodschap van toepassing. Algemene voorwaarden van de Klant of van een derde worden uitdrukkelijk uitgesloten.
2.2 De Klant aanvaardt uitdrukkelijk de Algemene Voorwaarden door het accepteren van een aanbieding dan wel door het doen van een bestelling bij De Blijde Boodschap.
2.3 De Blijde Boodschap en de Klant kunnen bij schriftelijke overeenkomst van bepalingen van de Algemene Voorwaarden afwijken. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven onverkort van kracht. Indien bepalingen botsen, prevaleert de bepaling uit de overeenkomst.

3. Aanbiedingen/overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen van De Blijde Boodschap zijn vrijblijvend en gelden voor de duur van dertig dagen, tenzij uit de aard of inhoud van de aanbieding een andere termijn blijkt.
3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke acceptatie door De Blijde Boodschap van de bestelling van de Klant. De Blijde Boodschap is gerechtigd een bestelling te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd of niet geleverd kan worden, deelt De Blijde Boodschap dit binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling aan de Klant mede.
3.3 De Blijde Boodschap en de Klant erkennen dat door het gebruik van elektronische communicatiemiddelen een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een gewone handtekening doet aan de geldigheid niets af. De administratie van De Blijde Boodschap dient als uitgangspunt van bewijs van de door de Klant aan De Blijde Boodschap verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door De Blijde Boodschap verrichtte leveringen.

4. Prijzen
4.1 Elke prijs voor een Artikel wordt vermeld in euro's, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld is op de website www.deblijdeboodschap.com.
4.2 De prijzen van de boeken in de Nederlandse of Friese taal zijn conform de Wet op de Vaste Boekenprijs.
4.3 De Blijde Boodschap behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om bij een prijsstijging in de periode tussen de bestelling en de levering en/of bij een verkeerde prijsvermelding een prijs voor een Artikel eenzijdig te wijzigen. De Klant is alsdan gerechtigd om binnen tien dagen na mededeling daarvan de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

5. Betaling
5.1 Betaling geschiedt op een van de betaalmethoden zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan een bestelling kunnen nadere betalingsvoorwaarden worden gesteld.
5.2 Voor elke bestelling bij De Blijde Boodschap geldt een limiet van 500,=, tenzij partijen nader schriftelijk anders zijn overeengekomen.
5.3 Bij betaling met een acceptgirokaart dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum zonder korting of compensatie.
5.4 Bij niet-tijdige betaling is de Klant vanaf de dag waarop de betaling aan De Blijde Boodschap uiterlijk diende plaats te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ad 1,5% per maand. Indien betaling pas plaatsvindt nadat De Blijde Boodschap de Klant heeft aangemaand, is de Klant tevens een bedrag van 22,50 aan administratiekosten verschuldigd. Indien De Blijde Boodschap haar vordering ter incasso uitbesteedt, zijn tevens de buitengerechtelijke incassokosten, gelijk aan een bedrag van 15% van het verschuldigde bedrag, door de Klant verschuldigd, onverminderd de bevoegdheid van De Blijde Boodschap om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten te vorderen.
5.5 Betaling van een bedrag strekt eerst in mindering van de gemaakte kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tot slot in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
5.6 Ingeval van niet-tijdige betaling is De Blijde Boodschap bevoegd (verdere) levering van een Artikel op te schorten tot het moment waarop de Klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.
5.7 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bank- respectievelijk girorekening van De Blijde Boodschap.
5.8 Indien bij incasso van het te betalen bedrag onvoldoende saldo op de bank- of girorekening van de Klant aanwezig blijkt te zijn dan wel door een andere reden het niet kan worden geïn-casseerd, is De Blijde Boodschap gerechtigd een hernieuwde opdracht voor een incasso aan de betreffen-de financiële instelling te plaatsen. Eventuele extra incassokosten worden aan de Klant door-berekend.

6. Levering
6.1 De levering geschiedt op de wijze als tussen partijen overeengekomen en maximaal binnen dertig dagen na bestelling.
6.2 De door De Blijde Boodschap opgegeven levertijden en verzendkosten gelden enkel binnen Nederland en zijn slechts indicatief.
6.3 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding. Evenmin heeft de Klant dan het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij sinds de datum van de bestelling dertig dagen zijn verstreken.
6.4 Zodra het Artikel op het afleveradres aan de Klant wordt afgeleverd, gaat het risico betreffende het Artikel over op de Klant. Dit geldt ook, indien de Klant niet thuis is en in de gelegenheid wordt gesteld om het Artikel op het postkantoor op te halen.
6.5 Indien de Klant reeds betalingen heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die ingevolge artikel 6.3 van de Algemene Voorwaarden door de Klant wordt ontbonden, zal De Blijde Boodschap het reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen dertig dagen nadat zij de kennisgeving heeft ontvangen, aan de Klant terugbetalen.

7. Reclames
7.1 De Klant is gehouden om bij aflevering te onderzoeken of het Artikel aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de Klant De Blijde Boodschap daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering schriftelijk en gemotiveerd hiervan op de hoogte te stellen.
7.2 Retournering van het Artikel kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan De Blijde Boodschap. De Blijde Boodschap zendt de Klant vervolgens een e-mailbericht met een formulier. De Klant dient het formulier volledig in te vullen en tezamen met het Artikel retour te zenden.
7.3 Indien is aangetoond dat het Artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft De Blijde Boodschap de keuze het betreffende Artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuwe Artikel dan wel het factuurbedrag daarvan te restitueren.
7.4 De Blijde Boodschap behoudt het recht om een geretourneerde Artikel te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het Artikel reeds is geopend of gebruikt dan wel wanneer het is beschadigd, tenzij deze schade aan De Blijde Boodschap, de leverancier of de transporteur van het Artikel is toe te rekenen. De Blijde Boodschap zal de Klant hierover schriftelijk informeren.

8. Herroepingsrecht
8.1. Indien de Klant een Artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de Klant het recht de overeenkomst van koop op afstand veertien werkdagen na aflevering te ontbinden.
8.2. Het bepaalde in de lid 1 van deze bepaling geldt niet, indien de koop op afstand betreft:
- zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper, duidelijk persoonlijk van aard zijn, door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;
- audio- of video opnamen en computerprogrammatuur, indien de Klant de verzegeling heeft verbroken;
- kranten en tijdschriften.

9. Retourzending en terugbetaling
9.1 Indien de Klant de overeenkomst ontbindt en het Artikel reeds heeft ontvangen, dient de Klant het Artikel onmiddellijk, doch uiterlijk binnen veertien werkdagen na de ontbinding van de overeenkomst aan De Blijde Boodschap te retour te zenden.
9.2 In geval van ontbinding op grond van artikel 4.2, artikel 6.3 of artikel 7.1 van de Algemene voorwaarden, zijn de redelijke kosten van retourzending voor De Blijde Boodschap. In geval van ontbinding op grond van artikel 8.1 van de Algemene voorwaarden, zijn de kosten van retourzending voor de Klant.
9.3 In geval van ontbinding op grond van artikel 4.2, 6.3 en 8.1 wordt een retourzending slechts geaccepteerd, indien het Artikel deugdelijk is verpakt, het Artikel onbeschadigd is en de originele factuurbon is bijgevoegd.
9.4 De Blijde Boodschap zal uiterlijk binnen vijftien dagen na ontvangst van het retour gezonden Artikel het door de Klant betaalde bedrag retourneren, mits aan de in 9.3 gestelde voorwaarden is voldaan en onverminderd de overige aan De Blijde Boodschap toekomende rechten. Indien De Blijde Boodschap genoodzaakt wordt de kosten van retourzending te betalen, terwijl deze voor rekening van de Klant dienen te komen, zal zij deze verrekenen met het terug te betalen bedrag.

10. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op een aan de Klant ter beschikking gesteld Artikel dienen door de Klant onvoorwaardelijk gerespecteerd te worden.
10.2 De Blijde Boodschap garandeert niet dat een aan de Klant geleverde Artikel geen inbreuk maakt op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van een derde.

11. Garantie en aansprakelijkheid
11.1 Voor elk door De Blijde Boodschap geleverd Artikel geldt louter de garantie die een producent van het Artikel verstrekt.
11.2 De inhoud van de website en van de overige uitingen van De Blijde Boodschap is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De Blijde Boodschap kan evenwel geen garanties geven met betrekking tot de aard, inhoud en juistheid van de informatie. Zij is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolkomenheden.
11.3 De Blijde Boodschap is nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade, uit hoofde van de overeen-komst geleden, aan de Klant of een derde, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van De Blijde Boodschap.
11.4 Indien De Blijde Boodschap om welke reden dan ook wel gehouden is tot vergoeding van schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het Artikel, waar-door de schade is veroorzaakt.
11.5 De Blijde Boodschap verwijst op haar website met links naar websites van derden. Deze links zijn louter informatief. De Blijde Boodschap is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website waarnaar verwezen wordt en waarvan gebruik gemaakt kan worden.
11.6 De Klant is gehouden om de gebruikte identificatiecode en/of het gebruikte wachtwoord ge-heim te houden. De Klant is ook aansprakelijk voor eventueel misbruik of ongeautoriseerd gebruik van zijn identificatiecode en/of wachtwoord. Indien de Klant misbruik constateert, dient hij direct de Klantenservice schriftelijk te verzoeken om de identificatiecode en/of wachtwoord buiten gebruik te stellen dan wel te wijzigen. Behoudens tegenbewijs wordt de koper geacht tekortgeschoten te zijn in de geheimhouding van zijn wachtwoord, indien mis-bruik van zijn identificatiecode en/of wachtwoord gemaakt wordt.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 De eigendom van een Artikel gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Klant over, nadat de Klant al hetgeen de Klant ter zake van enige overeenkomst met De Blijde Boodschap verschuldigd is, volledig heeft voldaan, daaronder tevens begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen.
12.2 De Klant mag een Artikel, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

13. Overmacht
13.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft De Blijde Boodschap in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de Klant mede te delen en zonder dat De Blijde Boodschap gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
13.2 Onder overmacht van De Blijde Boodschap wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de De Blijde Boodschapming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de De Blijde Boodschapming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeen-komst te voorzien was.

14. Persoonsgegevens
14.1 De Blijde Boodschap gebruikt de persoonsgegevens van de Klant voor de acceptatie en uitvoering van de overeenkomst van koop op afstand en voor relatiebeheer. De Blijde Boodschap neemt daarbij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. Informatie wordt niet gedeeld met derden.

15. Algemeen
15.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met De Blijde Boodschap in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door De Blijde Boodschap vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
15.2 De Blijde Boodschap heeft het recht de Algemene Voorwaarden en de inhoud van de Internetsite te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
15.3 De Blijde Boodschap erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden erkent de Klant dit eveneens.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1 Op de rechtsverhouding tussen De Blijde Boodschap en de Klant is het Nederlands recht van toepassing.
16.2 Geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomst dan wel de algemene voorwaarden zullen ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de gedaagde partij.